Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μάρων»


Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας – Σαπών
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
25310 33150 &. 25310 23117,
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΑΡΩΝ»
Κ. Καβάφη 9, 69100, Κομοτηνή


Ποιο είναι το Σχέδιο Δράσης?
Στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ.
η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία
«ΜΑΡΩΝ»
υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης: «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών»

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι?
Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστημόνων ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικής και κοινωνικής), αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα (γεωργία και αμπελοκαλλιέργεια).

Ποιοι είναι οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης?
 Μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, θα προωθηθεί ένας αριθμός ωφελουμένων (20 άτομα) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.
 Σχεδιάζεται η δημιουργία 9 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπου θα απασχοληθούν 60 συνολικά ωφελούμενοι, ενώ 20 ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν για τη δημιουργία 18 νέων επιχειρήσεων (16 ατομικές από 16 ωφελούμενους και 2 άλλης νομικής μορφής – Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.- από 2 ωφελούμενους). Οι δραστηριότητες των νέων επιχειρήσεων θα επικεντρώνονται:
Στην καλλιέργεια βιολογικών αγροτικών προϊόντων
 Στην επεξεργασία - τυποποίηση - συσκευασία και εμπορία τοπικών αγροτικών προϊόντων
 Στην αμπελοκαλλιέργεια για Παραγωγή Κρασιών Ονομασίας Προέλευσης


Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής?
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή
 Να είναι νέοι επιστήμονες, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί) οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και μετά. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€, ή
 Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.


Τι είδους δράσεις περιλαμβάνει το Σχέδιο?
 Μελέτες Κοινωνικής Οικονομίας και τοπικής αγοράς εργασίας
 Δράσεις διακρατικότητας, δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης υλοποίησης της Πράξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις και με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς
 Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης – Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική
 Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
 Υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων
 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, ατομικών, άλλης μορφής και κοινωνικών επιχειρήσεων
 Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και της νέας επιχειρηματικότητας


Ποιοι είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή στο Σχεδίου Δράσης?
Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:
 Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).
 Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.
 Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.
 Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.
 Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.
Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.


Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
 HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε.
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Δήλωση:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς Αναρτήσεις