Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
Αναπτυξιακή Σύμπραξη : "ΜΑΡΩΝ"
 19 Μαρτίου 2014
Α.Π.: 014mar0009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ»,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ»


Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών» που υλοποιείται από το δικαιούχο Α.Σ. ΜΑΡΩΝ, στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, παρατίθεται ως ακολούθως η λίστα των 100 Επιλεχθέντων και των Επιλαχόντων, άνεργων νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών, για συμμετοχή στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών». Σύμφωνα με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης (βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006), δε δημοσιοποιούνται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της Πράξης. Αντί αυτού παρατίθενται οι πίνακες των επιλεχθέντων και επιλαχόντων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλ. 25310 33150, Κ. Καβάφη 9, 69100, Κομοτηνή

Για την Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ»,

Εκ μέρους του φορέα υλοποίησης της δράσης 6: «Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική»,
HEADWAY Σύμβουλοι Οικονομολόγοι Ε.Π.Ε. 

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
Αναπτυξιακή Σύμπραξη : << ΜΑΡΩΝ>>

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ»


Α/Α             ΑΡ.ΠΡΩΤ.                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1          epilogi_mar_0049                       31/1/2014
2          epilogi_mar_0076                       13/2/2014
3          epilogi_mar_0088                       17/2/2014
4          epilogi_mar_0102                       20/2/2014
5          epilogi_mar_0155                       28/2/2014
6          epilogi_mar_0083                       17/2/2014
7          epilogi_mar_0095                       19/2/2014
8          epilogi_mar_0143                       27/2/2014
9          epilogi_mar_0152                       28/2/2014
10        epilogi_mar_0024                       22/01/2014
11        epilogi_mar_0149                       28/2/2014
12        epilogi_mar_0020                       16/01/2014
13        epilogi_mar_0082                       17/2/2014
14        epilogi_mar_0090                       19/2/2014
15        epilogi_mar_0092                       19/2/2014
16        epilogi_mar_0005                       09/01/2014
17        epilogi_mar_0027                       23/01/2014
18        epilogi_mar_0067                       12/2/2014
19        epilogi_mar_0084                       17/2/2014
20        epilogi_mar_0140                        27/2/2014 
21        epilogi_mar_0021                        22/01/2014 
22        epilogi_mar_0039                        28/1/2014
23        epilogi_mar_0048                        30/1/2014
24        epilogi_mar_0054                        6/2/2014
25        epilogi_mar_0138                        27/2/2014
26        epilogi_mar_0151                        28/2/2014
27        epilogi_mar_0033                        27/01/2014
28        epilogi_mar_0045                        30/1/2014
29        epilogi_mar_0057                       12/2/2014
30        epilogi_mar_0074                       12/2/2014
31        epilogi_mar_0098                       19/2/2014
32        epilogi_mar_0129                       25/2/2014
33        epilogi_mar_0016                       16/01/2014
34        epilogi_mar_0018                       16/01/2014
35        epilogi_mar_0058                       12/2/2014
36        epilogi_mar_0061                       12/2/2014
37        epilogi_mar_0072                       12/2/2014
38        epilogi_mar_0120                       25/2/2014
39        epilogi_mar_0146                       27/2/2014
40        epilogi_mar_0148                       27/2/2014
41        epilogi_mar_0157                       28/2/2014
42        epilogi_mar_0010                       15/01/2014
43        epilogi_mar_0022                       22/01/2014
44        epilogi_mar_0025                       23/01/2014
45        epilogi_mar_0032                       27/01/2014
 

  
Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
Αναπτυξιακή Σύμπραξη : << ΜΑΡΩΝ>>


46        epilogi_mar_0042                       29/1/2014
47        epilogi_mar_0097                       19/2/2014
48        epilogi_mar_0118                       25/2/2014
49        epilogi_mar_0125                       25/2/2014
50        epilogi_mar_0126                       25/2/2014
51        epilogi_mar_0144                       27/2/2014
52        epilogi_mar_0153                       28/2/2014
53        epilogi_mar_0154                       28/2/2014
54        epilogi_mar_0060                       12/2/2014
55        epilogi_mar_0065                       12/2/2014
56        epilogi_mar_0080                       13/2/2014
57        epilogi_mar_0085                       17/2/2014
58        epilogi_mar_0086                       18/2/2014
59        epilogi_mar_0099                       19/2/2014
60        epilogi_mar_0100                       19/2/2014
61        epilogi_mar_0127                       25/2/2014
62        epilogi_mar_0128                       25/2/2014
63        epilogi_mar_0131                       26/2/2014
64        epilogi_mar_0133                       26/2/2014
65        epilogi_mar_0156                       28/2/2014
66        epilogi_mar_0002                       05/12/2013
67        epilogi_mar_0006                       15/01/2014
68        epilogi_mar_0007                       15/01/2014
69        epilogi_mar_0011                       15/01/2014
70        epilogi_mar_0012                       15/01/2014
71        epilogi_mar_0023                       22/01/2014
72        epilogi_mar_0031                       24/01/2014
73        epilogi_mar_0037                       28/1/2014
74        epilogi_mar_0044                       30/1/2014
75        epilogi_mar_0068                       12/2/2014
76        epilogi_mar_0069                       12/2/2014
77        epilogi_mar_0075                       12/2/2014
78        epilogi_mar_0077                        13/2/2014
79        epilogi_mar_0078                       13/2/2014
80        epilogi_mar_0096                       19/2/2014
81        epilogi_mar_0104                       21/2/2014
82        epilogi_mar_0105                       21/2/2014
83        epilogi_mar_0106                       25/2/2014
84        epilogi_mar_0132                       26/2/2014
85        epilogi_mar_0134                       26/2/2014
86        epilogi_mar_0017                       16/01/2014
87        epilogi_mar_0026                       23/01/2014
88        epilogi_mar_0035                       28/01/2014
89        epilogi_mar_0038                       28/1/2014
90        epilogi_mar_0040                       28/1/2014
91        epilogi_mar_0062                       12/2/2014
92        epilogi_mar_0063                       12/2/2014
93        epilogi_mar_0073                       12/2/2014
94        epilogi_mar_0087                       18/2/2014
95        epilogi_mar_0093                       19/2/2014
96        epilogi_mar_0108                       25/2/2014 
Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
Αναπτυξιακή Σύμπραξη : << ΜΑΡΩΝ>>97         epilogi_mar_0119                      25/2/2014
98         epilogi_mar_0137                      26/2/2014
99         epilogi_mar_0141                      27/2/2014
100       epilogi_mar_0158                      28/2/2014


 


Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
Αναπτυξιακή Σύμπραξη : << ΜΑΡΩΝ>>

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ»


Α/Α             ΑΡ.ΠΡΩΤ.                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
101          epilogi_mar_0164                           28/2/2014
102          epilogi_mar_0165                           28/2/2014
103           epilogi_mar_0056                          10/2/2014
104           epilogi_mar_0081                          17/2/2014
105           epilogi_mar_0091                          19/2/2014
106           epilogi_mar_0110                           25/2/2014
107           epilogi_mar_0161                           28/2/2014
108           epilogi_mar_0008                           15/01/2014
109           epilogi_mar_0046                           30/1/2014
110           epilogi_mar_0047                           30/1/2014
111           epilogi_mar_0071                           12/2/2014
112           epilogi_mar_0123                           25/2/2014
113           epilogi_mar_0124                           25/2/2014
114           epilogi_mar_0136                           26/2/2014
115           epilogi_mar_0142                           27/2/2014
116           epilogi_mar_0160                           28/2/2014
117           epilogi_mar_0162                           28/2/2014
118           epilogi_mar_0013                          16/01/2014
119           epilogi_mar_0050                           3/2/2014
120           epilogi_mar_0064                           12/2/2014
121           epilogi_mar_0070                           12/2/2014
122           epilogi_mar_0079                           13/2/2014
123           epilogi_mar_0159                           28/2/2014
124           epilogi_mar_0003                           16/12/2013
125           epilogi_mar_0014                           16/01/2014
126           epilogi_mar_0034                           27/01/2014
127           epilogi_mar_0051                           4/2/2014
128           epilogi_mar_0066                           12/2/2014
129           epilogi_mar_0109                           25/2/2014
130           epilogi_mar_0150                           28/2/2014
131           epilogi_mar_0043                           30/1/2014
132           epilogi_mar_0052                           5/2/2014
133           epilogi_mar_0001                           02/12/2013Δήλωση:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς Αναρτήσεις